Υπηρεσίες Τεχνικών Ασφαλείας

O Τεχνικός Ασφαλείας:

  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας
  • Επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις
  • Συμβουλεύει όσον αφορά στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων
  • Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.