Τι είναι;

Η Άδεια Μικρής Κλίμακας είναι διοικητική πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών με προϋπολογισμό έργου έως είκοσι πέντε χιλιάδες 25.000 ευρώ.

Πότε απαιτείται;

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4495/17, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες :
α) δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας
β) τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών
γ) αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους
δ) κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων
ε) εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών
στ) η κατασκευή ανελκυστήρα
ζ) κοπή δένδρων
η) υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
θ) τοποθέτηση ικριωμάτων
ι) τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
ια) εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων
ιβ) εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων
ιγ) επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων
ιδ) κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα 50τ.μ.
ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ.
ιστ) αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις
ιζ) εσωτερικές διαρρυθμίσεις
ιη) κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
ιθ) τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις
κ) συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
κα) απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου
κβ) περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
κγ) κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα
κδ) κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους
κε) κατασκευή τζακιών
κστ) ανακατασκευή στέγης
κζ) λειτουργική συνένωση χώρων
κη) προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ.
κθ) εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
λ) εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
λα) στέγαστρα και προστεγάσματα
λβ) επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων